Säännöt

FUTURE CLUB RY

TOIMINTASÄÄNNÖT

1§ YHDISTYS
Yhdistyksen nimi on FUTURE CLUB ry. Yhdistyksen kotipaikka on Joensuun kaupunki, Itä-Suomen läänissä.
Yhdistys on perustettu 16. päivänä lokakuuta vuonna 2000 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimeä Clubi. Clubin kieli on Suomi. Clubin toiminta-alueena on koko Suomi.

2§ CLUBIN TARKOITUS
Clubin tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta clubin toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni clubin jäsen harrastaisi kunto-, harraste- tai kilpaurheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

3§ TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN
Tarkoitustaan clubi toteuttaa:
1. Tarjoamalla jäsenilleen kuntoliikunta- ja harrasteliikuntatoimintaa, valmennus- ja harjoitustoimintaa, kilpailu- ja koulutustoimintaa, kuntoilu- ja virkistysmatkoja, tiedotus- ja suhdetoimintaa sekä muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle fyysisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia
2. Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota sekä pyrkimällä omatoimisesti liikunnan kehittämisen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.
3. Harjoittamalla julkaisutoimintaa
Toimintansa tukemiseksi clubi voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja irtaimistoa sekä hankkia varoja järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus- ja monistustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa sekä välittäen jäsenilleen voittoa tarjoamatta urheiluvälineitä ja –asusteita.

4§ CLUBIN JÄSENYYS MUISSA JÄRJESTÖISSÄ
Clubi noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

5§ CLUBIN JÄSENET
Clubin varsinaisiksi jäseniksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan clubin sääntöjä ja päätöksiä.
Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin merkittävästi edistänyt clubin toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua clubin puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Kannattavaksi jäseneksi voi clubin johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeustoimikelpoisen yhteisön, joka tukee clubin toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla jäsenellä on puhe-, mutta ei äänioikeutta clubin kokouksissa.

6§ CLUBISTA EROMINEN
Jäsenellä on oikeus erota clubista ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta clubin kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

7§ JÄSENEN EROTTAMINEN JA MUUT KURINPITOTOIMET
Johtokunta voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneet jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan tai toimii vastoin clubin tarkoitusta taikka syyllistyy epäurheilijamaiseen toimintaan.
Johtokunta voi myös evätä äänioikeuden maksuvelvollisuuden laiminlyöneeltä jäseneltä clubin kokouksessa, jos jäsen ei ole suorittanut säännöissä tarkoitettuja maksujaan seuran kokouksessa päättämään päivämäärään mennessä. Johtokunta päättää myös kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen liiton sääntöjä ja määräyksiä. Clubin asemasta voi kurinpitotoimista päättää lajin kansallinen liitto sen säännöissä ja sääntöjä alemmanasteisissa määräyksissä vahvistetulla tavalla. Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä.
Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin clubille suoritettuja maksuja.

8§ LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUT
Varsinaisilla jäseneltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannatusjäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosittain syyskokous. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä mitään maksuja. Johtokunnalla on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos hän on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksut ja ollut clubin jäsenenä yhtäjaksoisesti vähintään 15 vuotta tai on suorittanut kertakaikkisena suorituksena 10 vuoden jäsenmaksut tai on tehnyt clubille huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia. Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista.

9§ CLUBIN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joissa KEVÄTKOKOUS pidetään helmi-huhtikuussa ja SYYSKOKOUS loka-joulukuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava seitsemän (7) päivää ennen kokousta kirjallisena ilmoituksena jäsenille ja clubin ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella.

10§ KEVÄT- JA SYYSKOKOUS
Kevätkokouksessa
1. Avataan kokous
2. Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) ääntenlaskijat
3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus
5. Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuu velvollisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
8. Päätetään kokous
Syyskokouksessa
1. Avataan kokous
2. Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) ääntenlaskijat
3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus
5. Päätetään mitkä urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimintakautena
6. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
7. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannatusjäsenmaksujen suuruus
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
9. Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi
10. Valitaan johtokunnan muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
11. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia
12. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa Clubi on jäsenenä
13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
14. Päätetään kokous

11§ SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS
Clubin ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi, clubin kokous niin päättää tai jos vähintään yksi kymmenesosa clubin jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu. Ylimääräinen kokous pidetään vähintään kahden kuukauden kuluessa, siitä kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen Asioista, joita clubin jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on tehtävä johtokunnalle esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

12§ PÖYTÄKIRJA
Clubin, sen johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Clubin kokousten pöytäkirjat on kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava.
Johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

13§ ÄÄNESTYS
Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen
puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä. Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla sekä ainaisjäsenellä, kannattavia jäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

14§ CLUBIN HALLINTO
Clubin toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja, ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut kuusi (6) jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Johtokunnan jäsenistä ja varajäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella.
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunta valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.
Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.
JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄNÄ ON ERITYISESTI
1. Toteuttaa clubin kokouksen päätökset
2. Johtaa ja kehittää clubin toimintaa
3. Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat
4. Vastata clubin taloudesta
5. Pitää jäsenluetteloa
6. Tehdä clubin toimintakertomus ja tilinpäätös
7. Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten
8. Hoitaa clubin tiedotustoimintaa
9. Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista
10. Valita ja erottaa clubin palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan
11. Päättää clubin ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä
12. Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita clubin etu vaatii
13. Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen kevätkokousta.

15§ TILIVUOSI
Clubin toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

16§ NIMENKIRJOITTAJAT
Clubin nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai jonkun muun johtokunnan määräämän johtokunnan jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

17§ JAOSTOT
Jaostot voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että clubin johtokunta vahvistaa jaoston tekemät oikeustoimet.

18§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää clubin kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

19§ CLUBIN PURKAMINEN
Clubin purkamisesta päättää clubin kokous vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokoonkutsussa on mainittava erikseen clubin purkamisesta.

20§ CLUBIN VAROJEN LUOVUTTAMINEN
Jos clubi on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin clubin toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamista päättäneen kokouksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. Clubin purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

21§ SAAVUTETUT JÄSENOIKEUDET
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

FUTURE CLUB ry.